BLARICUM - De Albert Heijn aan de Huizerweg heeft plannen om uit te breiden. Deze plannen zijn de afgelopen periode onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. De gemeenteraad stemde in met de plannen, onder voorwaarde dat tussen de gevel van het nieuwe pand en de perceelgrens aan de zijde van de Huizerweg tenminste twee meter ruimte moet zitten. Dit om te voorkomen dat de stoep voor de winkel te smal wordt.


Hoe nu verder?

De Albert Heijn zal de oorspronkelijke plannen moeten aanpassen. Het gaat hierbij niet alleen om het aanpassen van het ontwerp, maar ook om bijbehorende rapporten. Alle gewijzigde stukken gaat de gemeente na ontvangst opnieuw beoordelen, waarbij er ook nieuwe adviezen nodig zijn van onder andere de welstandcommissie, brandweer en verkeer. Na beoordeling van de gewijzigde stukken kan een ieder een reactie geven via een officiële zienswijze.

Reacties

Een aantal betrokken inwoners heeft al een reactie gegeven op de uitbreidingsplannen. Het indienen van een officiële zienswijze is alleen mogelijk als het bouwplan en bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. De Albert Heijn zal eerst een nieuw plan moeten maken, dat opnieuw beoordeeld moet worden. Via de officiële bekendmakingen in de hei & wei en de digitale publicatie wordt deze terinzagelegging bekendgemaakt.

Vervolg

Na afloop van de zienswijzetermijn organiseert de gemeente een bijeenkomst met de indieners van een zienswijze en de aanvrager van de uitbreiding. Afhankelijk van de ingediende zienswijzen gaat het plan opnieuw naar de (nieuwe) gemeenteraad voor een definitief besluit.