NAARDEN - Het Naardermeer is leefgebied van een zeldzame en prachtige moerasvogel; de purperreiger. Deze reigersoort broedt in rietkragen midden op het meer, maar ganzenvraat doet de rietgroei teruglopen. De provincie investeert in het rasteren van de rietkragen, zodat ganzen er niet bij kunnen. Dit bleek vorig jaar goed te werken met een recordaantal broedparen als gevolg.


Belang broedplek midden op het meer

Vorig jaar werden er 111 nesten geteld in het Naardermeer, het hoogste aantal in meer dan 40 jaar. Dat betekent dat het Naardermeer op orde is als leefgebied. De purperreiger vindt hier voldoende voedsel, rust en broedgelegenheid. Boswachter Angelique Aerts van Natuurmonumenten: ‘Die broedplek in de rietkragen op het meer is heel belangrijk, want hier zitten ze relatief veilig voor vossen en boommarters. Jonge purperreigers komen vaak terug naar de plek waar ze geboren zijn. Maar dan moet die plek wel geschikt zijn.’


Uitbreiding in tweede jaar rasteren

Ganzen eten graag jonge rietscheuten waardoor de rietkragen, en dus de broedgelegenheid, kleiner worden. Dit jaar wordt nog eens 5 kilometer waterriet extra beschermd. “Dat moet redelijk vroeg in het jaar gebeuren. Elk jaar komen de purpers rond eind maart, begin april weer aan bij het Naardermeer. Je kunt de klok er bijna op gelijk zetten. Fijn als de rietkragen dan gegroeid zijn tot geschikte broedplek voor deze sierlijke reigersoort.”

Hoge kwaliteit natuur

Het aantal purperreigers liep vanaf de jaren ’70 enorm terug in aantal en zit pas de afgelopen 10 jaar weer in de lift. Mede door het passend natuurbeheer van boswachters in laagveengebieden door heel Nederland. Ook de kwaliteit en diversiteit van de natuur in Naardermeer is, hoewel het in de drukke Randstad ligt, heel hoog. Boswachter Aerts: ‘Mede doordat we het een betrekkelijk rustig gebied houden qua recreatie, kunnen we ruimte bieden aan deze en andere typisch Nederlandse, maar vaak zeldzame moerassoorten. Ook werken we met het waterschap en de provincie aan plannen voor natuurversterking in de schil om het Naardermeer. Deze schil van natte natuur zorgt voor de nodige robuustheid van de natuur, juist ook voor de komende jaren.’

Natura 2000 en natuurherstel

De natuur in Noord-Holland staat onder druk door onder andere stikstofdepositie. De provincie voert de komende jaren samen met partners extra maatregelen uit ter bescherming van de Natura 2000-gebieden. Enerzijds wordt de stikstofdepositie bij de bron aangepakt, anderzijds voeren we herstelmaatregelen uit om schade aan de natuur te compenseren en het ecosysteem veerkrachtiger te maken.