KORTENHOEF - De provincie Noord-Holland heeft ontheffing verleend voor de bouw van 9 woningen op het perceel Moleneind 65 in Kortenhoef, gemeente Wijdemeren.


Met de bouw van 9 woningen worden de activiteiten van de huidige jachthaven gestaakt. Bedrijvigheid maakt plaats voor woningbouw. Alle opstallen, waaronder de huidige bedrijfswoning, gaan verdwijnen. De twee woonboten, die al op de locatie liggen, blijven. Met het stoppen van de bedrijfsactiviteiten verbetert het woon- en leefklimaat. Dit is voor de provincie een belangrijk aspect bij het verlenen van de ontheffing. Het is nu aan de gemeente om een Omgevingsplan op te stellen.

Probleemlocaties

De locatie in Kortenhoef staat op de lijst met zogenaamde probleemlocaties. Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties (PDF) aan waar onder voorwaarden woningbouw in zogenaamde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. De voorwaarden zien erop toe dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbetert en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan.

Gedeputeerde Esther Rommel: “De provincie overlegt proactief met de gemeenten waar de 22 locaties liggen. We willen samen knelpunten en oplossingen in kaart brengen om toch woningbouw te realiseren. We vinden het belangrijk dat dit op een verantwoorde manier gebeurt en dat die woningen goed inpast worden in het groen.”

Het bouwplan in Kortenhoef voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de notitie Probleemlocaties in dorpslinten, de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie en de eisen voor het verlenen van een ontheffing van de Omgevingsverordening. Op grond daarvan kan de ontheffing verleend worden.