BLARICUM - De werkzaamheden in weidevogelgebied De Kampen zijn net voor het broedseizoen afgerond.


De Kampen is een natuurgebied van 100 hectare in de gemeente Blaricum, ten zuiden van de A27 en grenzend aan het Eemmeer. Er broeden veel soorten weidevogels zoals de grutto en de kievit. Van al de jonge vogels die daar uit het ei kruipen overleven er helaas te weinig en hierdoor dalen de populaties flink. Om de kansen van de weidevogels te vergroten heeft de provincie samen met de eigenaren Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum, waterbeheerder Waternet en de gemeente Blaricum afgelopen jaar het natuurgebied opnieuw ingericht.

Herinrichting

De waterhuishouding van het gebied is aangepakt, waardoor de waterstand in het voorjaar wordt verhoogd. Er zijn nieuwe sloten en greppels gegraven, stuwen vernieuwd en dammen en duikers aangelegd. Het bestaande plas-drasgebied is vergroot en een aantal bestaande sloten en greppels is verbreed met flauwe taluds om meer drassige oevers te creëren. In drassige terreinen kunnen de weidevogels met hun snavels beter de grond in om wormen en ander voedsel te zoeken.

Klaar voor het broedseizoen

De werkzaamheden in weidevogelgebied De Kampen zijn net voor het broedseizoen (15 maart tot 1 juli) afgerond. Waterbeheerder Waternet is op verzoek van de weidevogelbeheerders van de Agrarische Stichting Blaricum en Staatsbosbeheer begin maart al gestart met het verhogen van de waterstand, zodat het gebied helemaal klaar is voor de ontvangst van de terugkerende weidevogels.

Beheer en toegankelijkheid

Staatsbosbeheer en de Agrarische Stichting Blaricum zijn eigenaar en beheerder van het weidevogelgebied. Hun pachters zorgen onder voorwaarden voor het natuurbeheer van het gebied. Weidevogels zijn gevoelig voor verstoring, daarom wordt de toegankelijkheid in het broedseizoen beperkt tot de openbare wegen en de huidige vogelkijkhut aan de Eemmeerdijk. In het midden van het gebied loopt een weidepad met een voetgangersbrug over een brede sloot. Dit pad is alleen toegankelijk buiten het broedseizoen. In de hele polder mogen geen honden komen, met uitzondering van de Harderwijkerweg, waar nog wel gewandeld mag worden met aangelijnde honden.