NAARDEN - Omdat het gebied rond het Naardermeer – de zogenaamde schil – op dit moment niet nat genoeg is, dreigen sommige planten en dieren in het Naardermeer te verdwijnen.


Daarom wordt nu in het gebied rond het Naardermeer een bufferzone ingericht. In deze zone komt meer ruimte voor uitgestrekte rietvelden en mag het waterpeil op een natuurlijke manier licht stijgen. Hierdoor ontstaat een rietlandschap waarin de kwaliteit van de natuur en het water verbetert, en wordt het leefgebied voor specifieke soorten als de purperreiger en grote karekiet uitgebreid.

Rietlandschap-Naardermeer---Natuurmonumenten


Purperreiger (foto: Natuurmonumenten - © Dick van Egmond)

Werkzaamheden in verschillende fasen

Het inrichten van de schil is verdeeld in 3 fasen. De werkzaamheden voor de eerste fase starten op 10 juli 2023, na het broedseizoen. Deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Huub Verlouw BV, vinden plaats in Naardermeer-Oost en de Hilversume Bovenmeent en worden naar verwachting in maart 2024 afgerond.

In Naardermeer-Oost bestaan de werkzaamheden uit het baggeren van de bestaande slootjes en het verwijderen van een aantal keerschotten. Dit zijn constructies om water tegen te houden. Daarnaast worden de diverse stuwtjes en keerschotten in sloten aangepast ter voorbereiding op het nieuwe flexibele waterpeil. Het gebied blijft een kleinschalig, open landschap met grasland en begrazing. Er zal vooral meer water en riet ontstaan. In de Hilversumse Bovenmeent worden aan de oostkant sloten en greppels gegraven waardoor dit gebied zich kan ontwikkelen tot vochtig hooiland. Aan de westkant ontstaat nat rietland. Tenslotte wordt de kade rond het Naardermeer in deze beide gebieden opgehoogd.

In nauwe samenwerking

De provincie Noord-Holland werkt in het project Schil Naardermeer nauw samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten. Zo houdt het waterschap de grondwaterstanden in de omgeving van de schil in de gaten. Binnen de schil en het kerngebied van het Naardermeer mag het waterpeil stijgen. Het mág stijgen, maar het peil wordt niet ‘kunstmatig’ verhoogd. Dit betekent dat als het peil door regenval stijgt, daar in de nieuwe situatie ruimte voor is.

Uit berekeningen blijkt dat een hoger slootwaterpeil binnen de schil geen tot nauwelijks effect heeft op de grondwaterstand in de omgeving. Om zorgvuldig te werk te gaan, worden de waterstanden en effecten daarvan nauwkeurig gemonitord door het waterschap. Hiervoor zijn extra peilbuizen geplaatst. Met deze buizen worden de grondwaterstanden in de gaten gehouden. Deze standen en de analyse van die data worden jaarlijks besproken met de direct omwonenden van het Naardermeer.

Een toekomstbestendig Naardermeer

De natuur van het Naardermeer staat onder druk door bijvoorbeeld weersextremen. Met de nieuwe inrichting ontstaat in de schil rond het Naardermeer de broodnodige uitbreiding van leefgebied van vogelsoorten als de purperreiger, snor en baardmannetje. Veel vogels, maar ook otters en reeën kunnen hier hun voedsel vinden. En in het waterriet gaan naar verwachting veel vogels broeden. Hopelijk komt zelfs de grote karekiet weer terug in het Naardermeer. De waterrijke natuur die zich hier gaat ontwikkelen is erg gewild onder de genoemde (vogel)soorten en trekt altijd snel veel leven aan.

Voorbereidingen fase 2

Met ingenieursbureau Sweco worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden in fase 2 van het project in de gebieden Keverdijkse Polder-Noord en -Zuid. De start van de uitvoering van fase 2 staat gepland in het najaar van 2024. Tot slot omvat fase 3 de werkzaamheden in de Zuidpolder en de Keverdijkse Overscheense Polder. De uitvoering daarvan staat gepland in het najaar van 2025.

Alle actuele informatie over het project Schil Naardermeer en de planning van de werkzaamheden staat op de projectpagina Schil Naardermeer.